Thai | English

การให้ความรู้

 
Education.jpg
 

ส่งเสริมและสร้างพลังความเข้มแข็งให้กับสัตวแพทย์ท้องถิ่น ช่างใส่เกือกม้า หัวหน้าชุมชน และเจ้าของม้า ในลำปาง เพื่อให้สามารถดูแลม้าได้เป็นอย่างดี

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการจัดสัมมนาให้ความรู้และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกฝนความชำนาญในด้านการรักษาม้า การทำเล็บ การใส่เกือก และการผสมพันธุ์ม้า รวมไปถึงการจัดโครงการเพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักและเห็นคุณค่าการอนุรักษ์สายพันธุ์ม้าพื้นเมืองซึ่งถือเป็นมรดกของไทย และจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมเยาวชนในด้านความรักความเมตตาต่อม้าและสัตว์อื่นๆ

นอกจากนี้ เรายังเป็นผู้ริเริ่มงานด้าน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ หรือ Human Behaviour Change (HBC) ในประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ในด้านการดูแลม้าแก่เจ้าของม้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการของงานด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ จะช่วยให้เจ้าของม้าเรียนรู้และตระหนักว่าพฤติกรรมของตนมีผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของม้าอย่างไร ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้เจ้าของม้านำเสนอ หรือแนะนำวิธีการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมเพื่อให้ดูแลม้าได้ดีขึ้น โดยที่ทางมูลนิธิจะให้ความช่วยเหลือเจ้าของม้าในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้สามารถดูแลม้าได้อย่างถูกต้องเหมาะสมมากขึ้น