Thai | English

พันธกิจของเรา:

การสร้างพลังความเข้มแข็งและการให้ความรู้

มูลนิธิม้าลำปางก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างสวัสดิภาพให้แก่ม้าในจังหวัดลำปางโดยการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนและม้า