animal-close-up-country-459124.jpg

ประสบการณ์

เรายินดีต้อนรับทุกท่านที่ต้องการมีประสบการณ์การท่องเที่ยวเยี่ยมชมความงดงามของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำปาง ผ่านทาง Airbnb

เรียนรู้เพิ่มเติม

 
IMG_6226a.jpg

บริจาค

การดำเนินงานของเราขึ้นอยู่กับความกรุณาของท่านและผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือให้เราสามารถสานต่องานเพื่อม้าลำปางต่อไป เราซาบซึ้งสำหรับทุกการบริจาคไม่ว่าจะมากหรือน้อย ท่านสามารถบริจาคออนไลน์ได้ทันทีอย่างปลอดภัยผ่านทาง Paypal หรือบัตรเครดิต

การมีส่วนช่วยเหลือ